آخرین اخبار
آرشیو
کنفرانس علمی یک روزه
1402/08/02
کنفرانس علمی یک روزه " رویکرد کاردیومتابولیک و نفرولوژی به مدیریت دیابت نوع 2"
کنفرانس علمی یک روزه تحت عنوان "رویکرد کاردیومتابولیک و نفرولوژی به مدیریت دیابت نوع 2" در روز جمعه مورخ 7 مهر ماه از ساعت 13:50-9:20 به سخنرانی 13 عضو هیات علمی برگزار شد.
آشـنایی با مرکز مشـاوره دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی ایـــران
1402/04/28
آشـنایی با مرکز مشـاوره دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی ایـــران
مرکز مشـاوره دانشگاه علوم پزشـکی ایـران با توجـه به ضرورت هـای مذکور و به منظـور کمک و ارتقای سـلامت روان دانشـجویان در مواجهه با اسـترس های دوران دانشـجویی راه انـدازی گردیـده و خدمات متعـددی را در زمینه های مختلف ارائـه می کند. در مرکـز مشـاوره، کارشناسـان مختلف با تخصصهـای گوناگون بـه صـورت تیمی و منجسـم فعالیـت می کنند. حضـور متخصصان گوناگـون اعـم از روانشـناس بالینـی، مشـاور تحصیلـی، مـددکار، روانپزشـک وغیره در مرکز مشـاوره، سـبب می شــــود تا مراجعان بتواننـد بـرای حل مشـکلات خـود درصـورت لـزوم از خدمات همه متخصصان بهـره بگیرند.
مقالات مرکز
کتب تالیفی اعضای مرکز
Template settings